Doradca Podatkowy Artur M. Brzeziński

Uratowane pieniądze - nie mniej niż 29 259 091 PLN

...zadzwoń do mnie 607-679-473 i uratuj Twoje pieniądze!


Upoważniony okazał się nieupoważniony

Dzięki egzekwowaniu przepisów Ordynacji podatkowej Klient nie zapłaci podatku VAT zgodnie z art.108 ustawy o VAT w kwocie 130'658 zł.

Drugi raz uchylona decyzja UCS

W wyniku mojego odwołania klient nie zapłaci podatku VAT 2'925'158 zł z tytułu rzekomego udziału w oszustwie VAT.

Bezzasadna odmowa wydania zaświadczenia

W wyniku mojego zażalenia urząd miasta został zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wydania zaświadczenia.

Decyzja uchylona i umorzona

W wyniku mojego odwołania i z powodów formalnych izba administracji skarbowej umorzyła sprawę o 144'331 zł VAT-u.

Jak wiele przepisów Ordynacji podatkowej da się naruszyć?

W wyniku mojego odwołania Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi uchylił decyzję przypisującą podatnikowi VAT w kwocie 293'286 zł.

Niespotykanie stronniczy urząd skarbowy

Moje odwołanie doprowadziło do uchylenia decyzji zmniejszającej kwotę VAT do zwrotu o 419'170 zł.

Organ wycofał się z przypisu kontroli

Moja ocena protokołu kontroli poskutkowała wydaniem po 38 m-cach decyzji I instancji korzystniejszej o 10'385'799 zł.

Uchylono rygor natychmiastowej wykonalności

Dzięki mojemu wnioskowi o wznowienie postępowania uchylono rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej.

Brak kary za naruszenie obostrzeń

Moja analiza akt sprawy wykazała, że formalnie protokół kontroli nie pozwala na podjęcie rozstrzygnięcia niekorzystnego dla klienta.

Transakcje nierzetelne jednak rzetelne

Dzięki mojemu odwołaniu Dyrektor IAS w Opolu uchylił decyzję zwiększającą podatnikowi VAT do zapłaty o kwotę 479'090 zł.

UCS uchylił własną decyzję

Dzięki mojemu odwołaniu urząd celno-skarbowy w Toruniu uchylił w ciągu zaledwie pół roku własną decyzję opiewającą na 3'177'130 zł.

Uchylenie blokady STIR

Dzięki mojemu zażaleniu Szef KAS został zmuszony do ograniczenia zakresu blokady STIR o 1'052'733 zł i to w ciągu 7 dni roboczych.

Wznowienie postępowania

Dzięki mojemu wnioskowi podatnik na nowo uzyskał możliwość wykazania, że nie zachodzą przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Owołanie od decyzji US

Dzięki mojemu odwołaniu decyzja obciążająca podatnika dodatkowo kwotą 154'373 zł została uchylona z powodu braków postępowania dowodowego.

Skarga na czynność egzekucyjną

Moja skarga na błąd formalny spowodowała, ze urząd skarbowy w ciągu dwóch tygodni sam uzgodnił wszystko z ZUS i nakazał zwrócić nadpłatę.

Odwołanie od decyzji UCS o zabezpieczeniu

Dzięki mojemu odwołaniu zabezpieczenie 1'104'173 zł w trakcie kontroli zostało zniesione, a organ podatkowy musi zwolnić gotówkę Klienta.

Zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Dzięki mojej pomocy w tej jednej sprawie już dwukrotnie potwierdzenie zasadności egzekucji było uchylane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Wykrycie przestępstwa urzędniczego

Dzięki mojej uważnej analizie akt okazało się, iż usunięto z akt pewien dokument i jego kopie przed przekazaniem akt do sądu administracyjnego.

Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Dzięki mojemu wsparciu izba skarbowa zakwestionowała wyniki kontroli celno-skarbowej obciążającej Klienta kwotą 3'007'751 zł i uchyliła decyzję.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W wyniku mojej skargi sąd potwierdził, iż urząd niedostatecznie uzasadnił wstrzymanie zwrotu VAT 242'402 zł i uchylił postanowienie.